Privacy statement en cookieverklaring

Essentium is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Essentium is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Verwerkt Essentium ook bijzondere persoonsgegevens?
 3. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
 4. Hoe beschermen wij uw privacy?
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 7. Uw privacyrechten
 8. Het gebruik van cookies
 9. Contactgegevens
 10. Wijzigingen in onze privacy statement

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Essentium kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Essentium kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • IP-adres
 • Bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.)
 • Overige gegevens die u actief verstrekt aan ons, zonder dat wij hier specifiek om vragen.

Indien er sprake is van een overeenkomst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Gegevens ID-bewijs (waaronder BSN nummer)
 • Werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Bij een zakelijke relatie (medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten etc.):

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens

2. Verwerkt Essentium ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Essentium verwerkt als verwerkersverantwoordelijke alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een overeenkomst of contract. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Essentium verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten
 • Om onze diensten en dienstverlening te kunnen optimaliseren op basis van de strikt noodzakelijke en/of vrijwillig mee ingestemde cookies en soortgelijke technische gegevens, zoals beschreven in sectie 8; het gebruik van cookies
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in)
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven).
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • voor management- en kwaliteitsdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole en certificeringen
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

4. Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder sectie 9.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan redelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uiteraard voldoen wij op deze manier ook aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij sectie 3. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. Uw privacyrechten

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die Essentium van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder sectie 9.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.  Het gebruik van cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Essentium maakt verder gebruik van:

Javascripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;

Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) uw surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er zijn drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Als laatste plaatsen wij ook cookies die uw surfgedrag bijhouden (tracking cookies), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en heeft u de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als u ervoor kiest cookies niet te accepteren kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kunt u cookies ook verwijderen via de instellingen van uw browser. 

Google Analytics

Essentium maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken zodat wij onze diensten kunnen optimaliseren.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Essentium heeft hier geen invloed op. Essentium heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

9. Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Essentium, kunt u terecht bij onze security officer via onderstaande gegevens.

Essentium
Veerkade 5e
3016 DE Rotterdam

+31 (0)10 201 90 08

privacy@essentium.nl

10. Wijzigingen in onze privacy statement

Essentium behoudt het recht om de privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.